محمود سریع القلم

مبین کرباسی، دبیر مجمع دانا در مصاحبه با روزنامۀ پیام عسلویه پرده از یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در بوشهر و بلکه ایران بر می‌دارد. چالشی که می بایست از زاویه محمود سریع القلم بر آن نگاه کرد و به سنگ آن اصلاح طلبان بوشهر را محک زد.

ژورنال عکس