استخدام‌های عجیب و بی‌حساب و کتاب در شهرداری بوشهر

در شهرداری بوشهر جذب نیروی عجیبی در حال رخ دادن است. جذب نیرو در شهرداری بوشهر در یک ماه اخیر به صورت عجیبی افزایش یافته است. سیراف خبر در گزارشی ویژه این جذب نیرو را بررسی می کند.

۴ مهر ۱۳۹۸