برچسب: سلماز عماری؛ کارشناس دفتر مشاوره و سوپروایزر روانشناسی بهزیستی
این قبرستان بیست سال پیش باید تعطیل می‌شد

شرجی و نور کم جان آفتاب را به وضوح بر پوستم حس می کنم؛ گرچه آفتاب، بی رمق و از سخاوتش کم شده، اما تا غروب قدری باقی مانده و این ستارۀ امید پیوسته در تقلای پاشیدن انوار روشنایی بر اموات قبرستان است.

۱۷ تیر ۱۳۹۸

از تجاوز و سوءاستفادۀ جنسی در قبرستان بهشت صادق تا کانونی برای تجمیع آسیب‌ها

قبرستان بهشت صادق چه آسیب های اجتماعی و روانی به محلۀ شکری وارد ساخته؟ محل قرارگیری این قبرستان چه تبعات جامعه شناختی برای شهر به همراه داشته؟

۱۳ تیر ۱۳۹۸