این قبرستان بیست سال پیش باید تعطیل می‌شد

شرجی و نور کم جان آفتاب را به وضوح بر پوستم حس می کنم؛ گرچه آفتاب، بی رمق و از سخاوتش کم شده، اما تا غروب قدری باقی مانده و این ستارۀ امید پیوسته در تقلای پاشیدن انوار روشنایی بر اموات قبرستان است.

۱۷ تیر ۱۳۹۸

از تجاوز و سوءاستفادۀ جنسی در قبرستان بهشت صادق تا کانونی برای تجمیع آسیب‌ها

قبرستان بهشت صادق چه آسیب های اجتماعی و روانی به محلۀ شکری وارد ساخته؟ محل قرارگیری این قبرستان چه تبعات جامعه شناختی برای شهر به همراه داشته؟

۱۳ تیر ۱۳۹۸

هیچ کس محلۀ شکری و معضل قبرستان را در محلۀ ما نمی بیند؛ ما واقعاً در عذابیم

اکنون پس از گذشت سال ها همچنان می بینیم و می شنویم که مردمان ساکن آن محلات از هم‌جواری با این مکان در رنج و عذابی همیشگی به سر برده و با وقوع هر رخداد و برگزاری هر مراسم ختم، اضطراب و تنشی عمیق و بی‌پایان را تجربه می کنند.

۱۱ تیر ۱۳۹۸